xigua.one

下载西瓜创客

专业为 6-12 岁的小学生提供图形化与 Python 编程平台

深受全球 60 个国家的百万用户及 30 万用户信赖

xigua.one

Scratch学习客户端

Scratch课程专用电脑客户端

支持Windows/macOS双平台

Scratch客户端
xigua.one
xigua.one
xigua.one

Python学习客户端

Python课程专用电脑客户端

支持Windows/macOS 双平台

Python客户端